Vatan Partisi Kuruluş Talimatnamesi

PDF İzle & KaydetYazdır

VATAN PARTİSİ 
GENEL MERKEZİ 

Telefon: 24956 
PK 904 Yerebatan cad. No: 66 
Sayı: 956/706 
İstanbul 10/10/1956 

KURULUŞ TALİMATNAMESİ 

(Açılacak her yeni İl, İlçe, Bucak, Ocak için aynıdır.)

1. YER: İl heyetinin adres olacak yeri belli edilir. Bu herhangi bir ticaret evinin kısmen veya tamamen kiralanması ile de sağlanır. Hatta, bütün partilerin İstanbul’da bile ocakları, kahvelerde bir kısım veya masa kiralamakla yetinilir. 

2. KURULUŞ VE BİLDİRİ: Kurucu olarak toplananlar, seçtikleri başkan idaresinde, gündem tutup, karar aldığı anda partinin o organı kurulmuştur. Yalnız, cemiyetler kanunu 4. Maddesi gereğince mesela şöyle bir istida yazılır: 

“Biz aşağıda hüviyet, adres ve imzaları bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Merkezi İstanbul Yerebatan cad. 66 no’da kain, ana tüzüğünden 2 nüshası ilişik olup kutsal 29 Ekim 1954 gününden beri faaliyette bulunan VATAN PARTİSİ adlı siyasi cemiyetin Genel Başkanlığınca verilmiş yazılı yetkiye göre, VATAN PARTİSİ’nin İZMİR İDARE HEYETİNİ adresinde kurmuş bulunduğumuzu, Cemiyetler Kanunu 4. Maddesi hükmüne göre yüksek makamınıza saygıyla bildiririz. 

VATAN PARTİSİ İZMİR İL İDARE HEYETİ üyelerinden: 

Adı Soyadı | Baba Adı | Doğum yeri ve günü | İşi | Adresi | İmzası

Kanun yalnız ikametgah adresi emreder. İsterseniz, iş adreslerinizi de, sabitse, katabilirsiniz. Bildiri istidası, varsa mühürlenir, pullanır, başkan imzasıyla giden, zimmet defterinizle, yoksa iadeli taahhütlü olarak, en büyük mülkiye amirine (orada Valiye) gönderilir. İstidanın sureti ile, PTT makbuzu, evrak defterince numaralanıp, dosyasına konulur. 

3. DEFTERLER: Cemiyetler Kanununun 6. Maddesi gereğince, herhangi ebadda, 4 tanedir. 

a) Üye Defteri: Girenin hüviyeti, giriş tarihi, aidatı. Başlıkları şöyle: 1- Sıra no, 2- Sicil no, (İzmir’de 5000’den başlayacaktır.) 3- Adı, 4- Soyadı, 5- Baba Adı, 6- Doğum Yeri, Tarihi, 7- İşi, 8- İkametgah (Dilerseniz ve sabit ise; İş adresi), 9- Aidatı, 10- Salık verenler (Tavsiye eden iki üye, ilk kongreye kadar kurucular), 11- Mülahaze. Genişçe bir defterin iki taraflı sahifelerine bu başlıklar sığar. Dilerseniz, her sahife bir üyeye de ayrılabilir.) 

b) Karar Defteri: Her toplantıda İdare Heyetinin Oturum tarihi üste konur. Alta: Heyetten gelenler gelmeyenler, Gündem ve sıra numarasıyla alınan kararlar alt alta yazılır. Aşağıya, gelenler imzalarını koyarlar. 

c) Evrak Defteri: Heyete gelen, giden her yazının: Sıra no’su, geliş gidiş tarihi, özeti (istenirse gelene ayrı gidene ayrı defter olur) Gelenlerin aslı, gidenlerin sureti, defterdeki numarası konularak, evrak dosyası denilen bir kılıf veya yerde saklanır. 

d) Gelir Gider Defteri: Bütün para hesapları, alındıkları verildikleri. 

Gelir sahifesi:
Gelir günü Makbuz serisi No’su Makbuzun değeri 

Veznedarın İmzası
Kasa Lirası (Krş.) 

Gider Sahifesi: 

Gider Günü Karar No’su
Gider Yeri Senet No’su
Evrak kayıt no’su (Lira Krş.)

Aidat ve teberrü makbuzlarından gönderiyoruz. Müselsel no’lu dip koçanları saklanır. Masrafı müsbit evrak (Senetler dosyası)na konurken, evrak defterince no: 1 alır. Bilanço ve hesabı kat’i seneden seneye yapılır. 

4. DEMİRBAŞ: Defterlerden maida bütün parti eşyalarının kaybedildiği bir Demirbaş defteri de gerek bilir. Parti Demirbaşlarından bazıları: 

a) Mühür: “Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı” (ve kuruluş tarihi) yazılı olur. Muharebeler, başkan tarafından onunla mühürlenip imzalanır.

b) Bayrak: İl Merkezine ve her heyet yerinde bir Türk bayrağı, cumartesi öğlesinden, Pazar akşamına kadar asılmak zaruridir. Parti bayrağı, Türk bayrağının ay yıldızı yerine küpürünü gönderdiğimiz şekilde bir beyaz vatan haritasından ibarettir (kesilmiş beyaz örneği bayrağın biryanına, örnek boyunda ikinci beyaz parça bayrağın öbür yanına, örnek hizasına uygun getirilip, tam örnek gibi harita şeklini alınca kenarlar bastırılır-.) 

5. ÜYE: Usulen ilk kongreye kadar kuruculardan bir veya ikisinin tavsiyesi ile, sureteri gönderilen GİRİŞ KAĞITLARI, ikişer nüsha doldurulur. Gereken incelemede, Heyet, üye adayını kabul ederse, kendisini çağırır. Ayakta, heyet önünde, aday açık sesle: 

“Vatan ve milletin saadet ve selametine bila kayıt şart hakimiyetine mugayir bir gaye takip etmeyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağına namusum üzerine söz veririm.” Vatan Partisinin tüzük ve programına dürüstçe uyacağıma şeref ve namusum üzerine söz veririm. 

Sizin giriş kağıtlarınızı, bura sicil numaranızla gönderiyoruz. Heyet halinde toplandığımız gün, bu kağıtları imzalayıp, sıra ile aynı yemin edilir. Yemin eden Parti üyesi haline geldiği için eli sıkılarak tebrik edilir. Giriş kağıtlarının birer nüshası kayıt edildiği heyet dosyasında kalır, ikinci nüshası yukarıdaki organa (İl’lerde İl Merkezine) gönderilir. Hüviyet varakaları doldurulunca fotoğrafların üstleri mühürlenerek şimdilik Genel merkeze gönderilir ve Genel Başkanlığa imzadan sonra geri verilir. Organlarımızda bilfiil çalışanların çoğunlukta olmalarına dikkat edilir. 

6. PARTİ DIŞI münasebetler: Vatan Partisi kurulur kurulmaz basına, siyasi partileri ve gereken başka teşekkül ve şahıslara sureti ilişik birer sirküler göndermiştik. İzmir İl Merkezinin de kuruluşunda kendi çapında aynı yolla kendini duyurabilir. Parti dışı yapılacak konuşmalarda cevaplar tercihen 1- Yazılı olarak (soruları da mümkünse yazıya çevirerek), 2- Heyet topluluğu veya çoğunluğu ile kararlaştırarak, 3- Mutlaka Tüzük ve Programımızın ilgili maddelerine dayanarak, 4- Memleket ve dünya ölçüsünde meseleler için Merkezle mutabık kalınarak verilir. Muhalefetle yazılı münasebetlerimize dair bazı vesikaları icabında göndeririz. 5- Merkezimizde: “İş söze uyacak, söz işe!” “Her ölü düstur, her kuru laf, her kuruntu duygu buradan uzak”, “Burada herşey: Fiil, Amel, İş, Çalışmak!” gibi şiarlar asılıdır. Uygun görürseniz, benzerlerini deneyebilirsiniz.

GÖNDERDİKLERİMİZ: 

1- İzmir Valiliğine, Genel Başkanlığın bildirisi. (4 kişinin: baba adı, doğum yeri ve tarihi ilave edilmelidir.) 4’ten fazla olursanız, bildiriye katabilmeniz için istidada boş yer bıraktık. İlave yapıldığı taktirde derhal merkeze bildirin ki, buradaki sureti de tamamlansın.) 

2- Vatan Partisi İzmir kurucuları heyetine Genel Başkanlık Mesajı. 

3- Kuruluş Talimatnamesi. 

4- Partinin son Tamimi. 

5- İlk Parti sirküleri. 

6- Dört yazılı giriş kağıdı. Bunlar bir zarf içinde taahhütlü gönderilir. 

7- Üç makbuz: (50 kuruşluk no: 951-2001)(100’lük aidat: 451-475)-(100’lük Teberrü: 641-675) 

8- Elli adet Hüviyet varakası. 

9- 20 adet Fetih ve Medeniyet. 

10- 20 Adet Tüzük-Program. 

11- 100 Adet giriş kağıdı. 

12- Bir adet harita şablonu (Parti bayrağı için) 

13- Yirmişer adet “3” nüsha Vatandaş Gazetesi.

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir