Vatan Partisi Genel Başkanı Dr.Hikmet Kıvılcımlı ile konuşma

PDF İzle & KaydetYazdır

melk4Sosyalist – 20 Haziran 1967

1. SORU: Vatan Partisi’nin yeniden faaliyete geçeceği söyleniyor. Doğru mudur?
1. KARŞILIK: Vatan Partisi hiç bir zaman “faaliyetsiz” kalmamıştır.

2. SORU: Vatan Partisi’nin hukukî durumu nedir?
2: KARŞILIK: Vatan Partisi 1954 yılı faaliyete resmen geçti. 1957 seçimlerine katılınca üyelerinden yalnız 40 kişi kadarı hakkında, önce: “DİNİ SİYASETE ALET ETMEK”, sonra: “KOMÜNİZLİK” isnatları ile, Amerikan Dış Bakanı Dullas’ın tam Türkiye’ye ayak bastığı gün, gazete baş sayfalarında ağıza alınmıyacak iri başlıklar ve Resimlerle, sansasyonel bir dâvâ açıldı. İstanbul 2 nci Ağırceza mahkemesi 2/3/1961 gün ve 961/48 sayılı hükmüyle bütün VP üyelerini beraet ettirdi. Beraet, Temyiz 1 inci Ceza dairesinin 7/10/1961 gün ve 2308/2709 sayılı ilâmı ile tasdik edilerek KAZİYYEİ MAHKEME oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1/B şubesinin 30/12/1957 günlü, 41720 sayılı YAZISI ve İstanbul C. Savcılığı BASIN BÜROSUNUN 957/2245 sayılı TALEBİ üzerine; Cemiyetler kanunu 1.9.33 üncü maddelerine teyfikan VP sinin MUVAKKATEN faaliyetten menine ve eşya ve emyalinin muhafaza altına alınmasına 1 inci SULH CEZA mahkemesinde verilen KARAR’ın, isnad edilen suçtan BERAET hükmünün kesinleşmiş bulunmasına binaen KALDIRILMASI, İstanbul 2. inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde İTTİFAKLA karar verildi.
Bu karar 18/6/1966 günü ”ASLINA UYGUN OLDUĞU TASDİK EDİLEREK“ Vatan Partisi Genel Başkanlığı’na,11/7/1966 günü tebliğ edildi.

3. SORU.- Türkiye ve Dünya gerçekleri önünde, VP ne şekilde yararlı olabilir?
3.KARŞILIK: Bugün herkesin ağzında dolaşan: ”İKİNCİ KUVAYIMİLLİYE“ seferberliğine, DEMİR ÇARIK, DEMİR AS yürüme ülküsünü, kürsülerden hayata indirerek, işçi, köylü ve aydınlarımıza dürüstçe benimsetmek.
Bu mübarek iktisadi ve sosyal kuvayı milliye seferberliğimizin güdücü RUHUNU, – başta işçi sınıfımız gelmek üıere, – câhil, âlim, köylü, şehirli, bütün değer yaratan, iyi niyetli vatandaşların, tamamiyle AŞAĞIDAN GELME ve tamamile SERBEST (TEŞEBBÜS + TEŞKİLAT + KONTROL)larında bulmak, ve bu emelle, bütün organlarda BİLFIİL MÜSTAHSİLLERİ çoğunlukla görmek, yarımız olan KADINI ön safta bulmak, GENÇLİĞE sonsuz inanmak“ (Vatan Partisi Anatüzüğü, madde 2/D)
Şekliyle.

4. SORU: Vatan Partisi’nin yurdumuzdaki siyasi partiler, özellikle TİP önünde tutumu ne olabilir?
4. KARŞILIK: Vatan Partisi’nin 1954 yılı partice onaylanan “GEREKÇE”sinde aynen şöyle yazılıdır:
İşverenler kanadıyle Türkiye’yi ilerletmek istiyen Partilerin, memleketi sahiden ilerletrnek gayelerinde samimi olmalarından başka bir şey istemiyoruz.
Ancak, Vatan Partisi o kanadın Türkiye’yi cennete çevireceğine inanmıyor. Bu kanaat kuru iddia değildir. Ve ilh…“ (KUVAYI MİLLİYECİLİĞİMİZ, s. 7)

5. SORU: TİP te burjuva kanadından mıdır?
5. KARŞILIK: Küçük burjuva.

6. SORU: Vatan Partisinin SOSYALİZM anlayışı nedir?
6. KARŞILIK: Bilimsel sosyalizm DOGMATİZM (NASSI KAATI’cılık),değildir. Batıda Sosyalizm adı verilen şey Türkiye’de İKİNCİ KUVAYIMİLLİYECİL.İKTİR.

7. SORU: TİP varken, ve bu parti bugün solu temsil ederken, yeni bir parti kurmak. ”Solu bölmek“ olmaz mı?
7. KARŞILIK: Şöyle sorsaydınız: ”Vatan Partisi varken solu temsil edecek yeni bir parti kurmak solu bölmek için değil miydi.?“ daha doğru olurdu. Çünkü, hattâ bir “Komünist Partisi” kurulacağını, VP aleyhine gizli tahkikat yapılırken öğrenmiştik. VP ise, yeni bir Parti değildir. Türkiyenin en eski resmi biricik doktrin partisidir. “Sol“un parti ağızlarında değil, halkın gönlünde temsil edilmesi önemlidir.

8. SORU: Bazı kimseler,1957 yılında Vatan Partisi denemesini yersiz ve zamansız buluyorlar. Ve bu davranışın Sol hareketi geliştirmeyip, ona hatta darbe indirdiğinizi söylüyorlar: Sizin kanaatiniz nedir?
8. KARŞILIK: Vatan Partisi ”ZAMANSIZ“ değil: 29/10/1954 günü ”YERSİZ“ değil: Aziz Türkiye toprağında, ”DENEME“ değil, davranış ve düşünce DOKTRİNİ koymuştur. Şimdi çeşitleri hiç te azınlık olmıyan ”BÂZI KİMSELER“ o doktrinden erkekliğini gidermiye çalışarak, – KAÇAKÇILIK ediyorlar.
1957’yi nereden çıkarmışlar? 1954 ”Cemiyetler kanunun“un içinde parti kurmanın ZAMANI ve YERİ için fınans-kapital gizli servislerinden İZİN almak maddesi yoktu.
Demek, DP’nin Amerika’dan para kopartma şantajı ve Dullas’ın Ankara’ya gelişi değil de, sol hareketin kendisi kendisine ”DARBE İNDİRMİŞ!“ Bu yakışıklı ”TEORİ“nin patentini CİA’dan ”Bazı kimselerin“ hangi ”YER ve ZAMAN“ da aldıklarını bizden sormayınız.

9. SORU: Yanılmıyorsam, önce VP ‘sini kurmak istediniz. Sonra, bilmiyorum neden, TİP’e girmek için müracaat ettiniz. Tezat teşkil eden bu davranışların sebebini açıklar mısınız?
9. KARŞILIK: Sebebi tek sözle ”NÖTRALİZE“ olmamak… Tekrar edeyim: Vatan Partisi 1954’den beri kuruludur. Ayrıca kurulmaya ihtiyacı yok. Kişi olarak TİP’in temiz ülkücüleri tarafından nasıl ısrarla çağırıldığımı, ”Solu bölmek“ görevinden habersiz olanları uyarmaya ve haberli olanları da ”Kaçakçılık komplekslerinden“ kurtarmaya nasıl çalıştığımı ”TEZAT“ sayıyorsanız, gerçekliğin diyalektiğine bağışlayın.
Sayın Tunçkanat’ın eline geçen mektuptaki ”Nötralize etmek“ işini üzerlerine alanlar başka kapı çalabilirler.

10. SORU: Malatya’daki kongreye katılmanız tartışmalara ve hatta dedikodulara sebep oldu. Sonra sizin adınıza ”Kıvılcımlı grubundan“ bahsedildi. Bunun hakikat derecesi nedir?
10. KARŞILIK.-Malatya’da gizli bir kongre yapıldığından haberim yok. Oraya da kendiliğimden, ve gözlem hakkımı kullanmaktan başka hiç bir eğilimle gitmediğimi bilenlerin telâşı başka. Vatan Partisi doktrininden kaçakçılık edenleri suçüstü yakalıyanlara belki ”Kıvılcımlı grubu“ denilmiş olacak… Olur böyle şeyler.

11. SORU: Sizi, Vatan Partisi’ni yeniden faaliyete geçirmeye iten nedenleri söyler misiniz?
11. KARŞILIK: Beni değil, dürüst TİP’lileri iten nedenler sayılamayacak kadar çok. Statü bakımından: TİP programının bir eklektizm Bâbil kulesi (yamalı ğbohça), TİP tüzüğünün avukat kıran bir ”Gayyâ kuyusu“ oluşu var. Davranış bakımından: Bir kaç Önder-Führer’in yukarıdan poz kesen intihar histerileri, buna tüy dikiyor.

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir