Vatan Partisi Ana Tüzüğü – 29 Ekim 1954

PDF İzle & KaydetYazdır

VATAN PARTİSİ ANA TÜZÜĞÜ

Birinci Madde: “VATAN PARTİSİ” adlı siyasi kurulun merkezi İSTANBUL’dur.

2- GAYE VE KONU: Oligarşik nüfuz yerine, mutlak surette kanun yolu ile:

a) Devleti halktan üstün değil, halkı devletten üstün tutan gerçek hürriyeti fiilen kurmak ve antidemokratik kanunları ayıklamak.

b) Müzmin işsizlik ile azgın hayat pahası kanser haline gelmiştir. Bunları köklerinden kazımak için, ikinci bir Kuvayimilliye seferberliği gerektir. Bu iktisadi seferberliğimizi, atom dahil en son sistem ağır sanayi temeline dayandırmak.

c) Milli istihsal (üretim) mücadelemizin, para maddesini,-ne sadakayla, ne zorlaancak UCUZ DEVLET ve ŞUURLU TİCARET yolu ile sağlamak.

d) Bu mübarek iktisadi kuvayimilliye seferberliğimizin güdücü ruhunu -başta işçi sınıfımız gelmek üzere- cahil, âlim, köylü, şehirli… bütün değer yaratan iyi niyetli vatandaşların, tamamıyla aşağı- dan gelme ve tamamıyla serbest [TEŞEBBÜS (GİRİŞİM) – TEŞKİLÂT (ÖRGÜTLENME)- KONTROL]larında bulmak; ve bu emelle, bütün organlarda bilfiil müstahsilleri (üretmenleri) çoğunlukta görmek, yarımız olan kadını ön safta bulmak, gençliğe sonsuz inanmak.

ÜYELİK

3-ÜYE OLMAK:

a) Cemiyetler Kanununa uygun (T.C. vatandaşı, 22 yaşını bitirmiş, medeni haklı) bulunmak ve T.C. Anayasası 16. maddesindeki şu yemini yapmak:

“Vatan ve milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ kaydı ve şart hakimiyetine mugayir [aykırı] bir gaye takip etmeyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm.”

b) Parti gaye ve programını benimseyip yaymak ve parti yasasına uymak.

c) Safî kazanca göre ayda 25 kuruş ile 10 lira arasında aidat ödemek. (Finans divanı işsizlerden aidat almayabilir.)

d) Parti organlarından birinde fiilen çalışıp, toplantılara muntazam gelmek. (Üst üste 3 toplantıya ve yılda topyekûn 5 toplantıya gelmeyen, çekilmiş sayılır.)

4- PARTİYE GİRME ÇIKMA ŞARTLARI:

a) 1 yıldan beri partili 2 üyenin tavsiyesi ile, parti organlarının tasvibi ve merkezce tescili yapılan vatandaş üye olur. (Birinci Kongreye kadar tavsiyeyi kurucu üyeler yaparlar.)

b) Parti üyesi yer değiştirirken, bulunduğu organdan belge alır ve gittiği yer organına katılır.

c) Partiden çıkmak serbesttir. Kendi çıkan bir hak arayamaz.

d) Partiden çıkarma yetkisi, Haysiyet Divanına düşer. Çıkarılan kimse, ancak ileriki kongreye başvurabilir. (Otomatikman partiden atılanlar şahsan kongreye başvuramazlar.)

5- PARTİ DİSİPLİNİNİN ÖZÜ: Hür teşebbüs kabiliyeti (inisiyativ)dir.

a) Bütün organların toplantılarında, her üyenin tenkit (eleştiri) hakkı sınırsız ve seçimlerde oy hakkı mutlak surette bir tektir.

b) Yetki ve sorumluluk kendiliğinden veya kuru kıdemle alınmaz. Yalnız ve ancak, yaratıcı (Bilgi-Tecrübe-Enerji)ye, lâkin, daima bir kararla verilir ve gene bir kararla geri alınır. Hiçbir görev, hiçbir partiliye şahsi hiçbir imtiyaz bağışlamaz. Partinin en alt kademe (OCAK) üyeliği işi en şerefli faaliyettir. Mertebeler zincirinde en son halka Genel Başkan’dır.

c) Tartışmalar, istisnasız, organlar içinde, program ve gündeme göre, mücerret (soyut) ve umumi (genel) değil, elle tutulur, her yanı belirtilmiş, şahsiyata ve hissiyata kaçmaz Prensip ve Fikirler etrafında, yıkıcı değil yapıcı şekilde olur.

d) Her tartışma bir nutuk çekmek ve lafı uzatmak için değil, daima pratik ve ilerletici bir karara varmak için yapılır. Her karar bir organın eseridir ve o organın bölgesine giren bütün üyeler için parti emri olur.

6- PARTİDEN ÇIKARILMA‘yı gerektiren başlıca disiplinsizlik unsurları şunlardır:

a) Kariyerizm (mevki hırsı ve gururu) gütmek.

b) Tenkidini (eleştirisini) organ içinde yapmak yiğitliğini göstermemek ve organlar dışında korkakça dedikodularla soysuzlaşmak.

c) Organların, çoğunlukla aldıkları kararlara uymamak.

d) Parti programı ve yasasına aykırı veya gizli söz ve harekette bulunmak. (Herhangi bir gizliliğe ve tahrike kayan üye, otomatikman Parti dışında kalır ve İl İdare Heyeti bu provokasyonu ihraç kararına bağlar.)

OCAKLAR VE MAHALLİ KONGRELER

7- OCAKLAR VE KONGRELER:

a) OCAK, partinin temel taşıdır. Küçük bir parti örneği halinde işler. Her şehir, kasaba, köy, işletme ve ilh. gibi vatandaş topluluğunda karar alacak kadar (3 kişi) parti üyesi bulundu mu, bir OCAK kurulur.

b) Mahalli KONGRELER: Her yılın (Eylül ve Kasım) ayları arasında, birbirlerini tamamlayacak sırayla toplanır. Ocak kongresine üyelerinin hepsi katılarak, Bucak kongresi için 5’te bir delege seçer. (3 üyeli Ocak bir delege seçebilir). İlçe, İl ve Merkez kongrelerine, her alt kongre üyesinin yarısı aslî, yarısı yedek delege seçilir.

c) KONGRE GÖRÜŞMELERİ: Her kongre, program, yasa maddelerin, Genel Kongre ve Merkez Heyeti (Santral Komite) kararlarını gözönünde tutarak, bölgesinin bütün davalarına hal suretleri (çözüm yolları) bulur. Kararlarını en kısa zamanda merkeze bildirir. Kongreler arasında, Merkez ve İl İdare Heyetleri, ayda birden az olmamak üzere, üyelerle sıkı temas, hasbıhâl ve istişare konferansları tertipler.

d) İDARE HEYETLERİ: Her mahalli kongre, en fazla Ocakta 5, Bucakta 7, İlçede 9, İlde 11 üyelik bir İdare Heyeti (Yürütme Komitesi) ile onun başkanını seçer. Her heyet ayrıca kendi içinden bir veznedar, bir muhasip seçerek gereken işbölümünü yapar. İlçe ve Bucak Heyetleri en az haftada bir toplanır.

Genel Kongre zamanı, alt kongrelerden gelmiş delegeler dışında, her İdare Heyeti kendi içinden, Bucak ve İlçede 1, İlde 2 kişiyi delege olarak üst Kongreye seçer. Ocaktan gelmiş delegeler, idare heyeti delegelerinin seçimlerine katılmazlar.

GENEL KONGRELER

8- GENEL KONGRENİN KURULUŞU:

a) Umumi Heyet (Genel Kurul) toplantısı olan Genel Kongre, Partinin en yüce yetkili organıdır. 2 yılda bir toplanır. Her gelecek toplantısının gününü ve yerini kendisi kararlaştırır. Sebepler mücbirse, başkanlık divanı Kongre kararlarının ruhuna uygun, teknik değişiklikler yapabilir.

b) Genel Kongreye katılacaklar: Üye delegeleri, İdare heyetleri delegeleri, Merkez İdare Heyeti ve Haysiyet Divanı üyeleri, aslî üye; Ocaksız üyeler, halk, kültür teşekkülleri mümesilleri müşahit (gözlemci) üye olur.

c) OLAĞANÜSTÜ GENEL KONGRE: Merkez İdare Heyetinin kararı veya 5’te 1 Genel Kongre delegesinin yazılı dileği ile toplanır. Yalnız hedef tutulan belli konuları ele alır. Seçim yapmaz.

d) Genel Kongrenin yeri, günü, saati ve gündemi, en az üç gün önce hükümete bildirilerek iki gazete ile yayınlanır. Kongre edebiyatı, en az bir ay önce (Olağanüstü Kongrede 2 hafta önce) görüşülmek üzere alt organlara sunulur. Genel Kongrenin geri bırakılması bir defa olur. Yeni toplantının gecikme sebepleriyle birlikte, kanunî bildirimi ve yayımı yapılır.

9- GENEL KONGRENİN İŞLEYİŞİ:

a) Genel Kongre Genel Başkanın nutkuyla açılır.

b) Çoğunluk (Nisap: Delegelerin yarıdan bir fazlası) varsa, Kongre için bir başkan, bir vekili ve kâtipler seçilir. Bu heyet, zabıtları (tutanakları), saklanmak üzere imzalar.

c) Gündemde mevcut ve 20 de 1 üyenin dileği, yahut çoğunluğun kararı ile gündeme alınmış bütün Parti, memleket, dünya konulan görüşülür. Hesaplar incelenir. Bütçe tasdik olunur. Program ve tüzük değişikliği, merkezi idare heyetinin kararı ile, yahut 2 il kongresinin 3 ay önceden yazılı isteğiyle gündeme girer. 3’te 2 çoğunlukla kabul edilir. Genel Kongre kararları, gelecek Genel Kongreye kadar partinin değişmez prensipleridir.

d) Genel Kongre 1 Genel Başkan, 1 Genel Sekreter, 19 kişilik Merkez İdare Heyeti, 9 kişilik Haysiyet Divanı seçer. Merkez İdare Heyetinin hüviyetleri ile, Anayasa değişmeleri bir hafta içinde mülkiye âmirine bildirilir.

MERKEZ

10- MERKEZ (İDARE) HEYETİ (SANTRAL KOMİTE):

a) İş bölümü: Merkez Heyeti, Genel Başkanın yahut Vekil edeceği Genel Sekreterin, yahut bir merkez üyesinin başkanlığında toplanır. Bir sekreter, iki üyeden mürekkep (derleşik) üçer kişilik yedi divan seçer.

b) Başkanlık Divanı: Genel Başkanla, Genel Sekreterin katıldıkları, umumi sevki idare, icra ve ahenk (genel yönetim, yürütüm ve uyum) organıdır. Partinin bütün organlarını birer aylık tam yetki ile kontrol ve sevkeder. Genel Başkan kanalıyla, daimî toplantı halinde sayılır.

c) Organlar divanı, Kültür divanı, Finans divanı, İşçi teşekkülleri divanı, Aydın, Köylü ve Esnaf teşekkülleri divanı, Kadın, Çocuk ve Gençlik divanı.. En az haftada bir toplanırlar. Sekreterlerin başkanlığı altında, isimlerinin anlattığı konuları ele alıp yürütürler. Münasebetleri (ilişkileri), Başkanlık Divanı kanalından geçer.

d) Merkez toplantısı: Merkez İdare Heyeti en az ayda bir genel toplantı yaparak, Başkanlık Divanının ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirip, yeni direktifler verir.

Başkanlık Divanı lüzum gördükçe veya Merkez Heyeti çoğunluğu yazıyla diledikçe, Merkez toplantısı Genel Başkan tarafından çağrılır.

11- HAYSİYET DİVANI:

a) Partili kişilerle organlar arasındaki anlaşmazlıkları inceler.

b) Partinin bütün hesap işlerini dilediği zaman, en az yılda iki defa gözden geçirir.

c) Disiplinsizlik hallerinde öğüt, paylama, uzaklaştırma ve partiden çıkarma cezalarını verir.

d) İstişarî hakla, Merkez Heyeti ve Başkanlık Divanı toplan-tılarına girebilir.

12- GENEL BAŞKAN VE GENEL SEKRETER:

a) Genel Başkan bizzat veya vekili vasıtasıyla, Merkez Heyetini ve Başkanlık Divanını toplayarak başkanlık eder.

b) Hükümet, başka parti ve merasimler önünde Partiyi temsil eder.

c) Yüz liradan yukarı hesap ve masrafları imzalar.

d) Genel Sekreter: Muhaberatı (yazışmaları), resmi defterleri idare, yüz liradan aşağı hesapları imza, gerekince Genel Başkana yardımcılık veya vekalet eder.

MADDİ CİHETLER

13- PARTİNİN GELİRİ, GİDERİ:

a) Aidat, giriş ücreti (bir lira), kanunî bağış.

b) Başkanlık divanının tasvibi [onayı] ile yapılacak neşriyat (yayın), takvim, rozet, hüviyet varakası, piyango, gezi, konferans, okul, temsil, yarış ve ilh. hasılatı.

c) Hangi organın hangi nispette masraf yapacağını Merkez Heyeti tayin eder. Her yıl bilanço ve hesabı kat’iler [kesinleştirir] Finans divanınca hazırlanıp, Başkanlık ve Haysiyet divanınca imzalanır. Yüz liradan fazla para, Başkan imzasıyla işçi veya esnaf, yahut köylü kredi müesseselerine yatırılır.

d) Partinin kapatılması halinde malları işçi sendikalarına, yoksa işçi hastahanelerine, yoksa esnaf ve köylü teşekküllerine bağışlanır.

14- PARTİNİN BÜRO İŞLERİ:

a) Üye Defteri: Üyelerin hüviyetleri, girim tarihleri, aidatları içindir.

b) Karar Defteri: İdare Heyetinin kararları, üyelerinin imzaları altında, gün ve sayı sırasıyla yazılır.

c) Gelen- Giden Evrak Defteri: Gelen-giden evrak gün ve sayı sırasıyla yazılır. Gelen evrakın asılları, gidenin müsveddeleri (kopyaları) sırasıyla dosyalarında saklanır.

d) Gelir-Gider Defteri: Bütün paraların alındıkları, verildikleri yerler yazılır. Gelirlerin dip koçanları müselsel (seri) numaralı makbuzları ve giderlerin müsbit evrakı dosyalarında saklanır.

ADRES: Yerebatan Cad. 66, Kat 2, Sultanahmet

MERKEZ HEYETİ Merkez Üyeleri:

Sevdiye Kayaoğulları, Tekstil İşçisi, Avukat Cad. Bulanıkdere Sokak 47, Feriköy
Ahmet Cansızoğlu, Tekstil İşçisi, Reyhan Sokak 23, Bakırköy
Mehmet Anter, Müteahhit, Mollafeneri Sokak 28, Cağaloğlu
İbrahim Kayaoğulları, Tekstil İşçisi, Avukat Cad. Bulanıkdere Sokak 47, Feriköy
Siyami Altınçu, Klişeci, Kocamustafapaşa Cad. 145
Memduh Karahasan,
Kâtip Kabasakal, Utangaç Sokak 17, Sultanahmet
İrfan Savgat, Tesviyeci, Kulaksız, Ebehatun Sokak 16, Kasımpaşa
Hüseyin Kazancı, Örücü, Zeytinburnu, Sümer Mah. Sok. 2, No. 22 (Kurucu)

Genel Sekreter:
Osman Sercan, Dokumacı, Hekimoğlu Alipaşa Caddesi 170, Kocamustafapaşa

Genel Başkan:
Hikmet Kıvılcımlı, Dr. Tüccar, Yerebatan Caddesi 66, Sultanahmet, Tel: 24956

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir