Ekim Devrimi Bildirileri

PDF İzle & KaydetYazdır

Vladimir I. Lenin’in yazılarının derlemesinde yer alan 25 Ekim (7 Kasım) 1917 tarihli bildirilerin Türkçesini sizlerle paylaşıyoruz. Özgün kaynak: “Collected Works (1977), Volume 26: September 1917-February 1918.” Moscow: Progress Publishers. (236-241)

RUSYA VATANDAŞLARINA!

Geçici Hükûmet devrilmiştir. Devletin bütün yetkilerine, Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Kurulu’nun bir organı olan ve Petrograd proletaryası ile garnizonunu yöneten Devrimci Askerî Komite tarafından el konulmuştur.

Halkın uğruna savaştığı dava, yani; derhal demokratik bir barışın teklif edilmesi, toprak mülkiyetinin ilgası, üretim üzerinde işçi kontrolünün sağlanması ve Sovyet hükûmetinin kurulması davası, teminat altına alınmıştır.

Yaşasın işçi, asker ve köylülerin devrimi! 

Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Konseyi Devrimci Askerî Komitesi
25 Ekim (7 Kasım) 1917, öğleden önce saat 10.

Lenin’in 25 Ekim (7 Kasım) 1917’de yazmış olduğu “Rusya Vatandaşlarına!” el yazmasının tıpkıbasımı.

PETROGRAD İŞÇİ VE ASKER VEKİLLERİ KONSEYİ 25 EKİM (7 KASIM) 1917 TOPLANTISI

I

SOVYET İKTİDARININ GÖREVLERİ HAKKINDA RAPOR

GAZETE BİLDİRİSİ

Yoldaşlar, Bolşeviklerin her zaman gerekliliğinden söz ettikleri işçi ve köylü devrimi gerçekleştirilmiştir.

İşçi ve köylü devriminin önemi nedir? Öncelikle burjuvaziye hiçbir söz hakkı tanınmayan, kendi iktidar organımız olan bir Sovyet hükûmetine sahip olacağız. Ezilen halk kitleleri kendi iktidarlarını yaratacak; eski devlet aygıtı temellerine kadar paramparça edilecek ve Sovyet örgütleri biçiminde yeni bir idari aygıt tesis edilecektir.

Artık Rusya tarihinde yeni bir dönem başlamaktadır ve bu Üçüncü Rus Devrimi, sosyalizmin zaferi ile taçlandırılmalıdır.

En acil görevlerimizden biri de savaşa [1] ivedilikle son vermektir. Mevcut kapitalist sistem ile kökten bağlı olan bu savaşa son vermek için, kapitalin (sermayenin) kendisiyle mücadele edilmesi gerektiği herkes için aşikârdır.

Bu mücadelemizde bize İtalya, Britanya ve Almanya’da şimdiden oluşmaya başlayan Dünya işçi sınıfı hareketi yardımcı olacaktır.

Adil ve acil bir barış için uluslararası demokrasiye yapacağımız teklif, Dünya’nın her yerinde enternasyonal proleter kitleleri arasında coşkun bir tepki uyandıracaktır. Proletaryanın iradesini güçlendirmek için bütün gizli antlaşmalar [2] derhal yayımlanacaktır.

Rusya’daki köylü kitlelerinin büyük bir kısmı kapitalistler ile yeteri kadar vakit kaybettiklerini ve artık işçilerle birlikte yürüyeceklerini açıkladı. Toprak mülkiyetine son veren tek bir kararnâme, bize köylülerin güvenini kazandıracaktır. Köylü kitleleri, kendi kurtuluşlarının yalnızca işçilerle ittifak yapılarak kazanılabileceğini anlayacaklardır. Üretim üzerinde hakiki bir işçi denetimi tayin edeceğiz.

Artık düzenli ve ortak bir çaba göstermeyi öğrendik. Gerçekleştirdiğimiz devrim bunun kanıtıdır. Her şeyin üstesinden gelebilecek ve proletaryanın Dünya devrimini tahakkuk edecek kitle örgütlülüğünün gücüne sahibiz.

Şimdi ise Rusya’da bir proleter sosyalist devletin inşası için işe koyulmalıyız.

Yaşasın Sosyalist Dünya Devrimi! (Alkış tufanı.)

II

SONUÇ

Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Konseyi, Petrograd proletarya ve garnizonunun muzaffer devrimini yürekten selamlar. (Sovyet) Vekiller Konseyi, alışılmadık derecede başarılı ve görülmemiş şekilde kansız geçen bu ayaklanmada kitlelerin göstermiş olduğu dayanışmanın, örgütlülüğün, disiplinin ve tam bir fikir birliğinin üzerinde ehemmiyetle durmaktadır.

(Sovyet) Vekiller Konseyi’nin sarsılmaz inancı şudur ki; devrim tarafından bir Sovyet hükûmeti olarak kurulacak ve kent proletaryasının arkasına bütün biçare köylü kitlelerin desteğini sağlayacak olan işçi ve köylü hükûmeti, ülkeyi savaşın tarifsiz sefaletinden ve dehşetinden kurtarmanın yegâne yolu olan sosyalizme doğru tereddütsüz bir şekilde ilerleyecektir.

Yeni işçi ve köylü hükûmeti, savaşan tüm uluslara derhal adil ve demokratik bir barış antlaşması teklif edecektir.

Yeni hükûmet, toprak üzerindeki mülkiyeti derhal kaldıracak ve toprağı köylülere tevdi edecektir. Bütün malların üretimi ve taksimi üzerinde işçi kontrolünü tesis edecek ve bankaları tek bir devlet işletmesine dönüştürerek onlar üzerinde ulusal denetim kuracaktır.

Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Konseyi, bütün işçi ve köylüleri, işçi ve köylü devrimini bağlılıkla ve tüm enerjileriyle desteklemeye çağırmaktadır. (Sovyet) Vekiller Konseyi, kent işçilerinin, yoksul köylülerle ittifak halinde; mutlak, yoldaşça bir disiplin sergileyeceklerine ve sosyalizmin zaferi için gerekli olan en sağlam, en katı devrimci düzeni kuracaklarına olan inancını ifade eder.

(Sovyet) Vekiller Kurulu; Batı Avrupa ülkeleri proletaryasının, sosyalizm ülküsü uğruna tam ve payidar bir zafer kazanmamıza yardımcı olacağına inanmaktadır.

Notlar:

[1] Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı
[2] Emperyalist İtilaf Devletleri, savaşın sonunda bölmeyi amaçladıkları Osmanlı’nın paylaşımı için 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı boyunca dört farklı gizli antlaşma imzalamıştır. Bunlar sırayla İstanbul, Londra, Sykes-Picot ve Saint Jean de Maurienne Anlaşmalarıdır.

,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir