Devrimci kuruluşların TİP üyelerine çağrısı

PDF İzle & KaydetYazdır

Türk Solu Gazetesi, 31 Aralık 1968 – Sayı: 59

Devrimci Öğrenci Birliği, Yapı İşçileri Sendikası, İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği, Demokratik Devrim Derneği, Türkiye Tiyatrocular Sendikası ve 17 Nisan Derneği tarafından 24-25 Aralık 1968 tarihinde düzenlenen “Devrimci Eylemin Bugunkü Sorunları” konulu açık oturuma katılan DÖB Başkanı Deniz Gezmiş, YİS sözcüsü Sadık Göksu, İPSD sözcüsü Prof. Dr. İsmet Sungurbey, İPSD Genel Yönetim kurulu üyesi Dr. Hikmet Kıvılcımlı, DDD Üyesi Şevki Akşit, YİS Genel Yönetim Kurulu üyesi Osman Sercan ve oturumu izlemiş bulunan dinleyiciler aşağıdaki sonuçlara varmışlar ve bu sonuçların TİP Olağanüstü Kongresi delegelerine bir çağrı olarak bildirilmesine karar vermişlerdir:

1) İlk milli kurtuluş savaşını vermek şerefine sahip olan halkımız, sinsice yapılan bir karşı devrim sonucunda yeniden emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin pençesine düşürülmüştür. Bundan dolayı, sosyalizmin bilimine göre, emekçi halkımızın ilk hedefi, antiemperyalist ve antifeodalist bir savaştır. Sosyalist savaşın ilk adımı budur.

2) Türkiye’de sosyalistler Anayasaya aykırı antidemokratik yasaların engellemesine rağmen yine de sosyalist bir örgüt içinde toplanarak yasaların verdiği her türlü hak ve olanakları sonuna kadar kullanmak ve aynı zamanda gerçekten demokratik bir düzenin kurulması için çaba göstermek zorundadırlar. Türkiye’de yarım yüzyılık sosyalist eylemin meydana getirdiği birikim 27 Mayıs sonrası ortamında kurulan TİP’I böylesine bir savaşı sürdüreceği umuduyla desteklemiştir.  

3) Ne yazıktır ki, TİP’in yönetimini ele geçiren oportünist klik, kısa bir süre sonra yukarda belirtilen ilkelere karşı çıkmakla kalmamış, TİP içinde bu yolda savaşan  devrimcileri tasfiye için yoğun bir çaba göstermiştir.

4) Son günlerde yönetici klik içinde çıkan ihtilafta her iki taraf, hatta kendine “tabanın sesi”, “üçüncü yol” gibi adlar takarak ortaya çıkan bir kliğe ön -ayak olanlar da, şimdiye değin sosyalizmin bilimine ihanette, jurnalcılıkta ve maksatlı tasfiyelerle partinin güçsüz bırakılmasındada ve gelişmemesinde ortaklaşa sorumludurlar.

5) Yönetici klik tarafından emperyalistlere, CIA’ya ve işbirlikçilerine sevinç çığlıkları attıran TİP’in içinde sosyalizmin bilimine içten bağlarla bağlanmış, yürekli ve fedakar devrimciler, bu gidişe dur demek yolunda ilk adımı atmışlardır. Bu gerçek sosyalistler, gerek son TİP kongresinde her üç kliğe de karşı çıkarak devrimci uyanıklığın somut örneklerini vermişlerdir.

Bu gerçekler karşısında:

1) Parti genel kongresine katılan delegeler, tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyadırlar.Aslında nitelik bakımından birbirinin aynı olan ve Partiyi bugün içinde bulunduğu açmaza sokan her üç kliğin de aldatmacalarına kanmamak gerekir.

2) partinin adına uygun olarak işçi sınıfının Parti yönetimine egemen olmasını yolunu açacak ve bu ortamı yaratacak olan Devrimci Grubun desteklenmesi, Partiyi bugünkü açmazdan kurtaracak tek çıkar yoldur.

3) Partiyi bugünkü güçsüz duruma düşürmüş bulunan haksız ihraç ve tasfiyelere kaldırılmalı ve bütün gerçek sosyalistlerin Parti içinde toplanması ve Partiye destek olmaları sağlanmalıdır.

4) Yurdumuzun bugünkü gerçekleri karşısında sosyalist savaşın ilk adımı olan antiemperyalist ve antifeodalist savaşa girişilmeli ve bu uğurda bütün ilerici ve demokratik kuvvetlerle, sosyalist prensiplerden taviz vermeksizin güç birliği yapılmalıdır.

5) Parti içi demokrasi sağlanmalı, kişisel ve despotik yönetime son verilmeli, Parti içi çalışmalarda kritik ve otokratik kurumlarının işler hale getirilmesi sağlanmalıdır.

6) Oportünüst ve işçi sınıfından kopmuş sendikacıların Parti yönetimindeki imtiyazına yol açan tüzük hükümleri değiştirilmeli, gerçek işçilerin ve onların onayıyla kendini gerçekten işçi sınıfına adayanların Parti yönetiminde egemen olmaları sağlanmalıdır.

7) Eğitim ve örgütlenme sorunu önemle ele alınmalıdır.

Delege arkadaş,

Senin, bu dileklerimizi gerçekleştirerek Partiyi gerçek sosyalist yörüngesine oturtmanı yürekten diliyor ve bu yolda seni destekliyoruz. Yukarıda aslında aynı nitelikte olduğu belirtilen her üç kliğin kulis oyunları yüzünden Partimiz, içinde bulunduğu bugunkü durumumdan yine de kurtarılmazsa, Parti içi  ve Parti dışı gerçek sosyalistlerin katılacağı bir sosyalist kurultayı sonucunda gereğinde sosyalizmi temsil yeteneğine sahip olan bir örgüte gitmek, her devrimci için görev olacaktır.

Yaşasın gerçek sosyalistler ve onların devrimci örgütü!

DÖB Başkanı Deniz Gezmiş
YİS sözcüsü Sadık Göksu
İPSD sözcüsü Prof. Dr. İsmet Sungurbey
İPSD Genel Yönetim kurulu üyesi Dr. Hikmet Kıvılcımlı
DDD Üyesi Şevki Akşit
YİS Genel Yönetim Kurulu üyesi Osman Sercan

Not: Açık oturuma Tİ-SEN adına katılmış olan konuşmacının tek ve kendi başına hazırlamış olduğu bildiriyle hiçbir ilgimiz yoktur.

,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir